ALGEMENE VOORWAARDEN

LIVEPT - Algemene voorwaarden


1. Begrippen

De organisatie: LIVEPT

Deelnemer: Diegene die zich aanmeldt voor een activiteit

Personal Personal coach(s): LIVEPT gekwalificeerde personal coaches

Activiteit(en): Personal training, groepstraining, voedingsadvies, sportrevalidatie, personal hormonal profiling, mylogenics, webapplicatie: virtualpt.nl en mysportperformance.com


Overeenkomst: de overeenkomst, gebaseerd op deze algemene voorwaarden waarin de deelnemer en de organisatie schriftelijk overeenkomen dat de organisatie activiteiten die de deelnemer met de personal coach heeft afgesproken zal verzorgen aan de deelnemer.


2. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de deelnemer zich heeft ingeschreven bij LIVEPT voor het deelnemen aan een of meer activiteit(en). Op iedere activiteit van LIVEPT zijn deze voorwaarden van toepassing.


3. Intake procedure

Het medisch- en intake-formulier dienen volledig ingevuld en ondertekend aan de organisatie te worden afgegeven. Pas na ontvangst van deze formulieren zullen de activiteiten starten.


4. Tijdstip en plaats

Bij de bevestiging van de inschrijving zal de organisatie meedelen wanneer en waar de deelnemer verwacht wordt. Dit is vooraf met de deelnemer overlegd. Indien door welke omstandigheden dan ook een tijdstip niet kan doorgaan is de organisatie bevoegd om in overleg met de deelnemer een ander tijdstip te plannen. Dit dient 24 uur van te voren bekend te zijn gemaakt door de organisatie.


5. Uitvoering van de opdracht

Op de organisatie rust de verplichting tot het, gelet op het doel van de activiteit, zo goed mogelijk

begeleiden van de deelnemer gedurende de activiteit. De inhoud en het aantal deelnemers van de activiteit wordt door onze personal coaches bepaald. LIVEPT voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting; dat wil zeggen dat LIVEPT niet instaat voor het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de deelnemer gestelde doel.


6. Aansprakelijkheid

Voor elke door LIVEPT aanvaarde opdracht geldt dat sprake is van een inspanningsverplichting. LIVEPT kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten.

LIVEPT is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van opdrachten.

De organisatie is niet aansprakelijk wanneer bij de organisatie, door welke oorzaak ook, op enigerlei wijze aan de deelnemer en/of derden toebehorende zaken verloren gaan.

De organisatie is niet aansprakelijk als de deelnemer op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de personal coach gegeven instructies, dan wel aan de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de deelnemer. De organisatie is wel aansprakelijk, indien de hiervoor bedoelde schade het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van de organisatie. De deelnemer is jegens de organisatie aansprakelijk wanneer de organisatie op enigerlei wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door onze personal coach gegeven instructies door deze deelnemer. De deelnemer dient de organisatie te vrijwaren voor schade die hij of zij bij andere deelnemers veroorzaakt.


7. Ontbinding

LIVEPT is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de deelnemer niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet.


8. Betalingsvoorwaarden

Bij de bevestiging van de inschrijving zal de organisatie meedelen wanneer en hoe het bedrag dient te

worden voldaan. Indien de deelnemer niet tijdig betaalt, is de organisatie gerechtigd de deelnemer de toegang tot de activiteit te weigeren totdat de betaling binnen is. In dat geval wordt de duur van de activiteit niet met de duur van de opschorting verlengd. De verplichting tot betalen blijft in deze situatie gehandhaafd. Na de vervaldatum is deelnemer in gebreke en heeft LIVEPT het recht de wettelijke rente te berekenen. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat deelnemer in gebreke is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag, waarbij een gedeelte van de maand wordt beschouwd als de gehele maand. De kosten van een herinnering, aanmaning en sommatie wegens het verzuim van de deelnemer bedragen elke keer € 100,00 die ten laste van deelnemer komen. Deze kosten betreffen de dekking van de administratieve gevolgen van LIVEPT. Op de diensten is het BTW 9%-tarief van toepassing. De genoemde bedragen zijn inclusief BTW. Indien door onverwachte omstandigheden de kosten stijgen is de organisatie gerechtigd de prijzen te verhogen. De deelnemer heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden.


9. Duur van de overeenkomst en personal coach

De overeenkomst wordt aangegaan voor minimaal 12 weken. De periode van inschrijving wordt telkenmale stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode, behoudens opzegging, bij voorkeur tijdens het laatste evaluatiegesprek. LIVEPT behoudt altijd het recht om de personal coach te wisselen voor een andere personal coach.


10. Ziekmelding en annulering van een afspraak

Indien de deelnemer niet kan deelnemen aan een activiteit wegens ziekte, wordt verwacht dat de

deelnemer dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan LIVEPT. Alle afspraken dienen 24 uur van te voren te worden afgezegd, anders worden de kosten van de diensten doorberekend. Annuleren via e-mailbericht is om bedrijfstechnische redenen niet geldig. Bij het onderbreken wegens ziekte geldt een eigen risico van twee weken, de overeenkomst kan vervolgens voor maximaal voor 1 jaar worden stilgelegd, en dat alleen op grond van een medische verklaring door een erkende arts.


11. Overmacht, vakanties en algemene erkende feestdagen

Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen. De organisatie is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden. Deelnemers die te laat op de afspraak aankomen hebben het recht op de resterende tijd van de trainingssessie. Bij ziekte van de personal personal coach wordt voor de deelnemer een alternatief geboden of de overeenkomst wordt verlengd met het aantal weken dat de personal coach ziek is. De deelnemer die tijdens de overeenkomst een vakantie heeft gepland dient de vakantieperiode te melden. De vakanties van de personal personal coach worden ruim van te voren aangekondigd. De overeenkomst wordt dan verlengd met het aantal weken dat de personal personal coach/ deelnemer op vakantie is. Op algemene erkende feestdagen gaan de activiteiten niet door. Als de deelnemer op deze dag een afspraak gehad zou hebben, wordt een alternatief tijdstip geboden of wordt de overeenkomst met een week verlengd.


12. Gezondheid

De deelnemer verklaart dat hij naar beste weten gezond is en fysiek in staat om de instructies van de personal coach zonder schade voor zijn gezondheid op te volgen. Bij twijfel verplicht de deelnemer zich ertoe alvorens de overeenkomst met de organisatie aan te gaan, zijn arts te raadplegen.


13. Vertrouwelijkheid

De organisatie is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen

informatie van en over de deelnemer.


14. Geschillen

Met eventuele klachten kan de deelnemer zich wenden tot de organisatie.

Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst of de daaruit voortvloeiende overeenkomsten kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar de organisatie is gevestigd. In alle gevallen is het Nederlandse recht van toepassing.